About Us

เป็นแหล่งรวมคุณค่าทางข้อมูล พื้นฐานของการใช้ชีวิตแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่ต้องการ “ความเป็นอยู่ ตามค่านิยมของตนเอง” เพื่อสะท้อนให้เห็นแง่คิด ทั้งความรู้ เทคนิค ในแง่มุมที่หลากหลาย ตอบโจทย์…ชีวิต อิสระ